Skip to main content

Liiketapaamiset, Zoom-videoneuvottelut ja tarkoituksellinen liikematkustus

Onko Zoom korvannut paikan päällä tehtävät liiketapaamiset?

5 min
Posted: 30 November 2021
Zoom Video Conference for Business Meetings

Mike Orchard, pääkonsultti, FESTIVE ROAD

Pandemia on vähentänyt matkustamista jopa 90 prosentilla, ja johtotason näkemykset matkailun tulevaisuudesta vaihtelevat.

Vaikuttaako tämä tilanne tutulta?

Johtotason näkemys: Onko Zoom korvannut kasvokkain tehtävät neuvottelut?

Liikematkailu on täysin uudenlaisessa tienhaarassa. Nyt on aika määritellä liikematkustukseen sijoitetun pääoman tuotto ja sen tuoma arvo organisaatiollesi sekä päättää, minkälaiset matkat ovat yrityksellesi elintärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä.

Kun yrityksesi aloittaa matkustamisen uudelleen, tasapainon löytäminen työntekijöiden, tuottavuuden ja ympäristön tarpeiden osalta on ratkaisevaa.

On aika keskittyä tarkoitukselliseen liikematkustamiseen.

Liikematkustuksen tarvetta muokkaavat trendit

Nämä päätrendit ovat keskeisiä aiheita yritysjohdon miettiessä liikematkustuksen tulevaisuutta:

 1. Työympäristö on muutoksessa. Organisaatioilla on eri näkemyksiä siitä, milloin ja millä tavoin tiimit palaavat takaisin toimistolle ja mikäli sille on enää ollenkaan tarvetta. 72 % talouspäälliköistä odottaa toimistotilojen kutistuvan seuraavien kahden vuoden sisällä.[i] Videoneuvotteluteknologia on kehittynyt, ja se tarjoaa joissain tapauksissa hyvän vaihtoehdon matkustamiselle.
 2. Työntekijöiden matkustushalut ovat muuttuneet. Usein matkustaville työntekijöille tehdyn kyselyn mukaan vain kolmasosa heistä odottaa matkojen määrän palaavan samalle tasolle kuin se oli ennen pandemiaa.[ii] Muille matkustamisen puute on luonut haasteita. Esimerkiksi 63 % liikematkustajista sanoo harkitsevansa työpaikan vaihtoa, mikäli matkustamista rajoitetaan tulevaisuudessa.[iii]
 3. Kestävä matkailu valokeilassa. 30 % toimitusjohtajista kertoo ilmastonmuutoksen olevan nyt "erittäin suuri huolenaihe".[iv] Tämä on kasvava huolenaihe, sillä vuosi aiemmin luku oli 24 %. Liikematkustus voi olla merkittävä tekijä Scope 3 -luokan kasvihuonepäästöjen tuottamisessa. Yli 70 % liikematkavastaavista kertoo olevansa huolissaan yrityksensä tekemien liikematkojen tuottamasta hiilijalanjäljestä.[v] Esimerkiksi EY on julkistanut suunnittelevansa vähentää liikematkustuksen tuottamia hiilidioksidipäästöjä 35 % vuoteen 2025 mennessä.[vi]

Liikematkustaminen: Muutos ajattelutavoissa

Ennen kuin muutos voi tapahtua, on tärkeää arvioida, kuinka valmis (ja avoin) organisaatiosi on muuttamaan toimintatapojaan.

Old and New Way of Thinking

Jos organisaatiosi on jo matkalla kohti uutta ajattelutapaa, on hyvä aika aloittaa uudelleenarvioimaan liikematkustuksen tarkoitusta ja arvoa yrityksesi näkökulmasta.

Tarkoituksellisen liikematkustamisen määrittelyn tärkeys

Ottamalla huomioon matkustamisen tarkoituksellisuuden organisaatiosi voi määritellä matkustamisen arvon liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa ja johtaa tuntuviin tuloihin sekä tuoda lisäarvoa yritykselle ja sen henkilöstölle.

Tämä uudenlainen ajattelutapa auttaa organisaatiotasi näkemään matkustamisen investointina eikä pelkkänä menoeränä.

Tarkoituksellisen matkustamisen malli voi tuottaa seuraavia hyötyjä:

 1. Toiminnan tehokkuus ja pienemmät kulut. Kun määrittelet, missä tilanteissa kasvokkain tehtävät tapaamiset tuovat merkittävää lisäarvoa, tulet samalla määritelleeksi erityyppisten matkojen arvon ja niihin sijoitetun pääoman tuoton. Tämä auttaa organisaatiotasi tekemään tehokkaita päätöksiä jokaisen ehdotetun liikematkan tuottaman arvon osalta. Määrittely voi myös johtaa tietynlaisten matkojen korvaamiseen vaihtoehtoisilla kommunikointimenetelmillä kustannusten vähentämiseksi, työntekijöiden tuottavuuden lisäämiseksi ja teknologiainvestointien maksimoimiseksi kilpailuedusta tinkimättä. Mutta tätä ei pidä tulkita vain yrityksen omien toimipisteiden välisen matkustamisen eliminointina. Tietynlaiset yrityksen sisäiset matkat tuovat merkittävää lisäarvoa, kun taas jotkin asiakastapaamiset voi tehdä tehokkaasti myös teknologian avulla. Määrittelemällä yrityksesi todelliset tarpeet tarkoituksellisen matkustamisen määrittely on helpompaa.
 2. Tulojen kasvu. Tarkoituksellinen matkustaminen tarkoittaa myös matkustamispäätösten tekemistä kasvokkain tehtävien asiakastapaamisten tuoman arvon ja asiakkaidesi tarpeiden perusteella. Organisaatiosi saattaa haluta investoida enemmän esimerkiksi fuusioihin ja yrityskauppoihin, asiakasuskollisuuteen ja uusien asiakkaiden hankintaan liittyviin matkoihin. Asiakkaasi voivat toisaalta suosia kasvokkain tehtävien tapaamisten rajoittamista kestävyystavoitteiden takia. Neuvottelujen tekeminen pelkästään virtuaalisesti ei ehkä vaikuta tulojen kasvuun samalla tasolla kuin paikan päällä tehtävät tapaamiset – tarvitaankin tasapainoista lähestymistapaa.
 3. Riskien vähentäminen ja käytäntöjen noudattaminen. Tämä malli auttaa organisaatiotasi määrittelemään yrityksesi tekemien liikematkojen tyypit sekä luomaan riskienhallintastrategian, joka integroituu matkojen suunnittelu-, hyväksymis- ja varausprosesseihin. Tämä tarkoittaa tarvittavien toimintatapojen ja prosessien luomista, jotta jokaisen matkan kohdalla noudatettaisiin käytäntöjä ja jotta jokaisen matkan riskit olisivat hallinnassa. Matkan tekeminen perustellusta syystä on ensimmäinen askel tehokkaan riskienhallintaohjelman luomisessa.
 4. Aito lähestymistapa kestävyyteen. Tarkoituksellinen matkustaminen voi auttaa sinua priorisoimaan tarpeelliset matkat ja minimoimaan hiilijalanjälkesi. Tämä malli voi auttaa keskittymään kestävyyteen matkavalinnoissa ja aikaansaada muutoksia matkojen kysyntään. Välttämättömien matkojen kohdalla voidaan korostaa kestävyyttä. Esimerkiksi lentomatkailun sijaan voidaan keskittyä junamatkoihin tai lentojen kohdalla voidaan laittaa etusijalle tehokkaammat koneet, jotka vähentävät hiilijalanjälkeä huomattavasti. Matkaa voidaan hyödyntää myös useampiin tarkoituksiin kerralla − esimerkiksi konferenssiin osallistumisen lisäksi samalla matkalla voi tehdä myös asiakastapaamisia.
 5. Työntekijän/matkustajan hyvinvointi. Työntekijöillä on nykyisin erilaiset henkilökohtaiset valmiudet tehdä liikematkoja. Myös työntekijöiden luottamuksessa ja mukavuudenhalussa on tapahtunut muutoksia. Tien päällä vietetty aika on pois perheeltä ja ystäviltä, minkä lisäksi nykyisin huomioidaan paremmin säännöllisten liikematkojen luoma stressi ja vaikutus työntekijän hyvinvointiin. Jotkin matkustajat ovat toisaalta kaivanneet toimenkuvaan liittyvää matkustamista. Määrittelemällä selkeän tarkoituksen ja syyt matkustamiselle työntekijät ymmärtävät, että heitä pyydetään tekemään vain tärkeitä ja arvokkaita liikematkoja. Tämän lisäksi heillä on käytössään matkaa edeltävä, matkan aikainen ja kotiinpaluun jälkeinen tuki, millä varmistetaan matkan onnistuminen ja tuottavuus niin työntekijän kuin organisaationkin osalta.

Liikematkustamisen tuoman arvon huomioiminen

Harvard Business Review'n juuri ennen pandemiaa tekemä tutkimus[vii] antaa tietoa liikematkustamisen tuomista hyödyistä. Tutkimuksen mukaan yritykset, jotka eivät pidä liikematkustamista pelkkänä menoeränä vaan investoivat siihen strategisena mahdollistajana, ovat havainneet:

 • Sisäisiä etuja, esimerkkeinä:
  • 2,2 kertaa nopeampi markkinoilletuloaika
  • 2,3 kertaa korkeampi henkilöstötyytyväisyys
  • 2,0 kertaa parempi toiminnallinen tehokkuus
  • 1,6 kertaa korkeampi tuottavuus
 • Ulkoisia etuja, esimerkkeinä:
  • 2,4 kertaa vahvempi asiakasuskollisuus
  • 2,0 kertaa suurempi markkinaosuus

Pandemian aiheuttamat muutokset työpaikoille, matkustusvalmiuteen ja kestävyystavoitteisiin johtavat todennäköisesti siihen, että liikematkojen määrä ja tyypit muuttuvat todennäköisesti merkittävästi. Tarkoituksellisen matkustuksen mallin huomioiminen päätöksenteossa auttaa organisaatiotasi saamaan jatkossakin hyötyä liikematkoista, jotka tuottavat korkeaa tuottoa sijoitetulle pääomalle ja joilla on kaikista positiivisin vaikutus.

Saat lisätietoa lataamalla "Adding Purpose to your Travel Program" -raportin.


Riippumattomat näkemykset ja kuvat tarjoaa FESTIVE ROAD

Mike Orchard toimii FESTIVE ROADin pääkonsulttina. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus liikematkailualalta, ja hän tekee yhteistyötä matkapalvelujen ostajien ja tarjoajien kanssa luodakseen positiivisia, kestäviä ja merkittäviä muutoksia näiden matkustusohjelmiin ja -palveluihin.


[i] Don’t overlook critical talent intelligence in your postpandemic location strategy, Gartner, huhtikuu 2021

[ii] Business travellers planning to cut future flights, poll finds, The Guardian, huhtikuu 2021

[iii] The future of corporate travel = return on people, 2021

[iv] 24th Annual Global CEO Survey, PwC, maaliskuu 2021

[v] Sustaining the future, reducing the environmental impact of business travel, BTN Europe, kesäkuu 2021

[vi] EY to cut business travel emissions by 35 per cent by 2025, BTN Europe, tammikuu 2021

[vii] Travel culture: your innovation and growth advantage, Harvard Business Review, 2019

Was this content helpful?
0

Etsitkö parempia liikematkustusratkaisuja? Ota yhteyttä tiimiimme.