Skip to main content

Miksi vahva matkustuskulttuuri on yrityksissä harvinainen?

4 min
Posted: 08 September 2018Updated: 22 April 2022
business-traveller-in-face-to-face-meeting.jpg

Harvard Business Review Analytic Services on tehnyt tutkimuksen yhteistyössä Egencian kanssa, jonka mukaan monien yritysten suhtautuminen liikematkustukseen on ristiriitainen. Yritysjohtajista 58 % pitää vahvaa matkustuskulttuuria tärkeänä yrityksen tulokselle. Kuitenkin vain 31 % raportoi hänen yrityksellään olevan tällaista kulttuuria. Mistä tämä johtuu? Ja miten 31 % yrityksistä voisi rakentaa vahvan matkustuskulttuurin?

Vahvan matkustuskulttuurin vaikutus

Tutkimus perustuu kyselyyn, johon vastasi 587 yritysjohtajaa eri puolilla maailmaa. Matkustuskulttuuri: kilpailuetusi maailmanlaajuisilla markkinoilla -raportti tutkii liikematkustuksen merkitystä ja vaikutusta yrityksen tulokseen.

Raportti paljastaa suuria tuloseroja verrattaessa vahvan ja heikon matkustuskulttuurin yrityksiä keskenään. Vahvan matkustuskulttuurin yrityksissä kehitys esimerkiksi seuraavilla alueilla on ollut kaksi kertaa nopeampaa verrattuna heikon matkustuskulttuurin yrityksiin:

  • Asiakasuskollisuus
  • Markkinaosuus
  • Henkilöstötyytyväisyys

Yritykset, joiden matkustuskulttuuri on vahva, vaikuttavat myös olevan kannattavampia.

Vahvan matkustuskulttuurin määritelmä

Raportin mukaan vahva matkustuskulttuuri on sellainen, jossa yritysjohtajat ja yrityksen menetelmät suhtautuvat liikematkustukseen strategisena investointina. Tällaisessa yrityksessä matkustuksella on liikearvoa, eikä sitä nähdä pelkkänä kuluna.

Vahvan matkustuskulttuurin tärkeimmät osatekijät ovat:

  • Tarvittavan rahoituksen varaaminen työmatkoihin.
  • Työmatkoja tukeva yritysjohto.
  • Helppokäyttöisten työkalujen ja teknologian tarjoaminen liikematkustukseen.
  • Joustavien matkustuskäytäntöjen toimeenpano.
  • Matkustusluvan antaminen työntekijälle mihin ja milloin tahansa, jos matka tukee liiketoimia.

Vahvan matkustuskulttuurin edut yritykselle käytännössä

Vahva matkustuskulttuuri voi parantaa niin sisäisiä kuin ulkoisiakin liiketoimia ja yrityksen tulosta.

Yritysjohtajista 67 % huomasi esimerkiksi tehokkaamman yhteistyön olevan yksi vahvan matkustuskulttuurin sisäisistä eduista. Heistä 55 %:n mielestä vahva matkustuskulttuuri auttoi myös maantieteellisesti hajanaisten tiimien johtamisessa. Lisäksi 40 % raportoi matkustuksen yhtenäistäneen yrityskulttuuria ympäri maailman.

Miksi niin harva yritys siis tukee vahvaa matkustuskulttuuria, vaikka sen tuomat edut selvästi ymmärretään? Yksinkertaista vastausta tähän ei ole, mutta raportin tulokset tarjoavat kiinnostavia näkökulmia. Esimerkiksi 72 % vahvan matkustuskulttuurin yrityksistä varaa matkustamiselle tarvittavan rahoituksen. Sitä vastoin heikon matkustuskulttuurin yrityksissä rahoituksen järjesti vain 30 % yrityksistä. Osa yrityksistä ei yksinkertaisesti investoi työmatkoihin, vaikka ne pitäisivät matkustamista yritykselleen tärkeänä.

Matkustuskulttuuri ja -käytäntö

Vahvan ja heikon matkustuskulttuurin yritysten väliltä löytyy myös muita eroja. Vahvan yrityskulttuurin yrityksistä 61 % kertoo yrityksensä johdon tukevan työmatkustusta, kun taas heikon matkustuskulttuurin yrityksissä johto tukee matkustamista vain 27 %:ssa yrityksistä.

Vahvan matkustuskulttuurin yrityksistä 57 % tarjoaa henkilöstölleen joustavan matkustuskäytännön. Tällainen käytäntö sallii työntekijöille työmatkat riippumatta etäisyydestä tai ajankohdasta, kunhan matka tukee liiketoimia. Heikon matkustuskulttuurin yrityksistä vain 26 % tarjoaa tällaisen käytännön.

Matkustuskulttuuri vs kulunleikkauskulttuuri

Julkaistussa raportissa tutkittiin, näkevätkö yritykset matkustamisen strategisena investointina, joka lisää liiketoiminnan arvoa, vai minimoitavana kustannuksena. 62 % vahvan matkustuskulttuurin omaavista yrityksistä piti matkustamista arvokkaana investointina. Muista yrityksistä vain 19 % piti matkustamista strategisena investointina ja näki sen sitä vastoin minimoitavana kuluna. Tämä ero viittaa ristiriitaan yrityksen sisäisessä kulttuurissa. Vahvan matkustuskulttuurin edut puoltavat selvästi liikematkustukseen investoimista. Silti kulunleikkauskulttuuri on yrityksissä edelleen voimakas tai jopa vallitseva – ja leikkaus kohdistuu usein työmatkoihin, vaikka osakkaat näkisivätkin niiden arvon.

Raportti paljastaa kulukeskeisen ajattelun lyhytnäköisyyden. Yrityksistä, joiden matkustuskulttuuri on vahva, 51 % hallitsi kulujaan tai jopa pienensi niitä.

”Vaikka menestys ei toki tule tuhlailemalla, ei se tule myöskään kustannuksia leikkaamalla. Tärkeintä on tasapainon löytäminen. Organisaatioiden on käytettävä matkarahansa tavalla, joka antaa heille mahdollisimman paljon myös takaisin”, toteaa Will Tate, joka on kumppani liikematkustukseen keskittyvässä Goldspring Consulting -konsultointiyrityksessä.

Tarve matkanhallinta-alustalle

Matkanhallinta-alustan avulla voit varata matkoja ja hallinnoida yrityksesi matkustusohjelmaa. Hyvä alusta auttaa myös Travel Managereita soveltamaan yrityksen matkustuskäytäntöjä ja tarjoaa kattavat matkustusraportit. Oikein käytettynä matkanhallinta-alusta voi olla tärkeä osatekijä vahvan matkustuskulttuurin luomisessa.

Yritys saattaa ymmärtää matkustuksen arvon, mutta ilman toimivaa alustaa vahvan matkustuskulttuurin rakentaminen on vaikeaa. Menestyvään yritykseen tähtäävä matkustuskulttuuri vaatii sekä järjestelmiä että dataa. Raportti osoittaa, että 61 % yrityksistä, jotka tukevat vahvaa matkustuskulttuuria, tarjoavaa henkilökunnalleen liikematkustuksen hallinnointiin erilaisia helppokäyttöisiä työkaluja ja tarvittavaa teknologiaa.

Voidaan sanoa, että ilman kyseistä teknologiaa yrityksen on vaikea rakentaa vahvaa matkustuskulttuuria, vaikka siihen tarvittava tahtotila löytyisikin. Ensinnäkin matkustukseen ja kuluihin liittyvien sovellusten ja -tietojen integroiminen on tärkeää. Vahvan matkustuskulttuurin yrityksistä 50 % on integroinut tämän datan ja teknologian, verrattuna 29 %:iin muista yrityksistä, jotka eivät ole sitä tehneet. Integroimalla matkoihin ja kuluihin liittyvän datan ja sovellukset Travel Managerit näkevät nopeasti liikematkaohjelman vaikutuksen liiketoimiin. Tämä puolestaan kertoo, missä ja miten matkustaminen luo yritykselle lisäarvoa.

Yhteenveto

Miten yritys, joka näkee vahvan matkustuskulttuurin arvon, voi hankkia sellaisen? Vahvan matkustuskulttuurin rakentaminen on helppoa.

Ensin on tärkeää tutkia yrityksen matkustuskäytäntöä. Onko se tarpeeksi joustava, jotta työntekijäsi pääsevät määrättyjen ihmisten luo silloin, kun haluavat? Asiakkaiden ja kollegoiden tapaamisella kasvokkain on tutkimuksen mukaan positiivinen vaikutus, ja tätä näkökulmaa kannattaa tukea. Toiseksi on huomioitava teknologia. Sekä Travel Managerit että matkustajat tarvitsevat kätevästi saatavilla olevia työkaluja, joilla voi hallinnoida matkoja ja raportoida niistä sekä kehittää jatkuvasti yrityksen matkustusohjelmaa.

Vahvan matkustuskulttuurin rakentaminen on mahdollista, mutta se vaatii myös tahtoa ja investointeja. Lue raportti ja ota selvää, millainen potentiaali liikematkustuksella voi olla sinun yrityksessäsi.

Etsitkö parempia liikematkustusratkaisuja? Ota yhteyttä tiimiimme.