Skip to main content

Matkustajatyytyväisyys vahvistaa organisaatiotasi

5 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogi
Position-Paper-Recycling-Blog_1competitive-game-1a-cs-dotcom-2880x1332px.jpg
"Miten matka muuten sujui?" ei liene se ensimmäinen kysymys, jonka talous- tai hankintapäällikkö työmatkalaiselta kysyy. Täysin sitä ei kuitenkaan kannata sivuuttaa. Totuus nimittäin on, että vaikka matkustajatyytyväisyyttä (tai sen puutetta) ei aina huomaa, se voi vaikuttaa yrityksesi toimintaan hyvinkin merkittävästi. Koska työmatkoihin liittyy aina huomattava määrä stressiä, matkustajatyytyväisyyttä parantavilla toimilla voi samalla parantaa työpaikan ilmapiiriä, vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja helpottaa uusien osaajien rekrytointia. Samalla ne vahvistavat yrityksen organisaatiota ja varmistavat sen menestymisen myös jatkossa. Lisäksi matkustajatyytyväisyyttä parantavilla ohjelmilla voi säästää huomattavan määrän rahaa. Uuden työntekijän rekrytointi on nimittäin aina kallis prosessi, joka lisäksi hidastaa yrityksen kehitystä ja puskee strategisia tavoitteita kauemmas horisonttiin.
Henkilöstön strateginen rooli
Toteutuuko liiketoimintastrategiasi itsestään? Ei tietenkään, vaan henkilöstösi kovalla työllä. Juuri tästä syystä menestyneillä johtajilla on tapana painottaa henkilöstötyytyväisyyden merkitystä. Esimerkiksi Southwest Airlinesin toimitusjohtaja Herb Keller on todennut: "Omien työntekijöiden arvoa ei voi ylikorostaa. Heihin todellakin kannattaa panostaa. Juuri heidän ansiostaan asiakkaat palaavat takaisin, mikä puolestaan pitää myös osakkeenomistajat tyytyväisinä. Aloita pitämällä henkilöstösi tyytyväisenä – näin luot vakaan perustan kaikelle muulle!" Henkilöstötyytyväisyys ja liiketoiminnan tuloksellisuus kytkeytyvät toisiinsa usein eri tavoin. Ensinnäkin molempia ohjaavan strategian on oltava johdonmukainen. Toiseksi kaikkiin tehtäviin on palkattava oikeat henkilöt. Lisäksi henkilöstölle on tarjottava positiivinen työympäristö, tarkkaan harkittuja kannustimia sekä oikeat tuottavuustyökalut. Muun ohella myös matkustajatyytyväisyys vaikuttaa tuottavuuteen erittäin merkittävällä tavalla. Tärkeintä työasioissa matkustaville työntekijöille on, että matkat sujuvat mukavasti ja turvallisesti.
Parempi matkustajatyytyväisyys sitouttaa henkilöstön
Matkustajatyytyväisyyden avulla voit pitää kiinni henkilöstöstäsi. Esimerkiksi Global Business Travel Associationin (GBTA) vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan parantunut matkustajatyytyväisyys voi vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Työmatkoihinsa tyytyväiset työntekijät irtisanoutuvat harvemmin, mikä tietysti vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Ja kun työntekijät pysyvät yrityksessä pitkään, he pystyvät myös viemään strategiset liiketoimintasuunnitelmat maaliin asti. Mutta mikä selittää matkustajatyytyväisyyden ja henkilöstön sitoutumisen välisen yhteyden? Keskeinen tekijä lienee se, että matkustaminen herättää aina tunteita. Miellyttävä ja palkitseva työmatka parantaa työilmapiiriä ja -motivaatiota. Yksi Egencian asiakas tiivisti asian näin: "Työmatkalla halutaan voida hyvin, jotta huomio pysyy työssä ja matkan tavoitteissa." Joskus moinen jää kuitenkin haaveeksi. Ongelmallista huonosti sujuneissa työmatkoissa on se, että niiltä palaava työntekijä on aina stressaantunut ja väsynyt. Se puolestaan vaikuttaa sekä työpaikan ilmapiiriin että työntekijän yksityiselämään. Asiaan liittyy keskeisellä tavalla myös työmatkojen turvallisuus. Valitettava totuus nimittäin on, että etenkin kansainvälisiin työmatkoihin voi liittyä myös turvallisuusuhkia. Sellaisia ovat muun muassa yllättäviin sääolosuhteisiin, poliittisiin levottomuuksiin ja rikollisuuteen liittyvät uhat. Vaikka tällaiset tapaukset ovat suhteellisen harvinaisia, liikematkailijat voivat tuntea olonsa erityisen uhatuiksi, mikäli heillä ei ole mahdollisuutta saada tietoa tai kommunikoida tehokkaasti riskialttiiden ajanjaksojen aikana. Suosittelemme noudattamaan huolenpitovelvollisuuden edellyttämiä parhaita toimintatapoja. Niiden avulla yrityksesi pystyy seuraamaan työmatkalaisia ja varmistamaan heidän turvallisuutensa kaikkina aikoina. Jos työntekijä irtisanoutuu työstään huonon matkustajatyytyväisyyden tai matkojen turvallisuuteen liittyvien seikkojen vuoksi, yritykselle koituva lasku voi olla huomattava. Esimerkiksi Center of American Progress on laskenut, että erityistä asiantuntemusta omaavan ja hyvin palkatun työntekijän korvaamisesta koituvat kustannukset voivat olla jopa 2,13 kertaa tällaisen työntekijän vuosipalkka. Esimerkiksi 100 000 dollaria vuodessa ansaitsevan työntekijän korvaaminen voi siis maksaa yritykselle 213 000 dollaria.
Tavanomainen tilanne Huono matkustajatyytyväisyys
Työntekijöiden lukumäärä: 5 000
Työntekijöiden vaihtuvuus 5 % 6 %
Täytettävät työtehtävät 250 300
Irtisanoutuvan keskipalkka 100 000 USD 100 000 USD
Korvaamiskustannukset/työntekijä (sis. perehdytys): 213 % 213 000 USD 213 000 USD
Rekrytoinnin kokonaiskustannus 53,25 milj. USD  63,9 milj. USD
Nykyisen ja huonon matkustajatyytyväisyyden välinen ero  10,65 milj. USD
Taulukko 1: Henkilöstön vaihtuvuudesta aiheutuvat kustannukset olettaen, että heikentynyt matkustajatyytyväisyys kasvattaa henkilöstön vaihtuvuutta yhdellä prosentilla. Suuressa organisaatiossa kustannukset voivat nousta hurjiin lukemiin. Taulukossa 1 on esitetty yksinkertainen malli huonon matkustajatyytyväisyyden vaikutuksesta 5 000 henkilöä työllistävässä yrityksessä. Kun huonoon matkustajatyytyväisyyteen liittyvät seikat nostavat henkilöstön vaihtuvuuden 5 prosentista 6:een, rekrytoitavien henkilöiden määrä nousee 50:llä. Olettaen että yhden henkilön korvaaminen maksaa yritykselle 213 000 dollaria, huonontuneesta matkustajatyytyväisyydestä koituva tappio on yhteensä 10,65 miljoonaa. Lisääntynyt henkilöstön vaihtuvuus voi lisäksi estää yritystä hyödyntämästä strategisesti tärkeää ajanjaksoa. Mikäli näin käy, taloudelliset menetykset voivat nousta huomattavasti rekrytointi- ja koulutuskuluja suuremmiksi. Tilanteen mallintaminen on hankalaa, mutta taulukossa 2 on esitetty suuntaa-antava arvio sen mahdollisista vaikutuksista. Siinä on esitetty arvio odotettua korkeamman vaihtuvuuden kustannuksista dollareina. Oletetaan, että yrityksen strateginen liiketoimintasuunnitelma voi tuottaa sille 10 miljoonan dollarin lisätulot. Jos suunnitelman toteutumistodennäköisyys on 50 prosenttia, sen arvoksi voidaan arvioida 5 miljoonaa dollaria (50 % x 10 milj. USD). Jos lisääntynyt henkilöstön vaihtuvuus laskee suunnitelman toteutumistodennäköisyyden 40 %:iin, tämä tarkoittaa, että suunnitelman arvo laskee 1 miljoonalla. Tässä tapauksessa lisääntynyt henkilöstön vaihtuvuus aiheuttaa suoraan 1 miljoonan menetyksen yrityksen ennakoiduissa tuloissa. Jos yrityksen osakkeen arvo on 15 kertaa sen tulos, lisääntynyt henkilöstön vaihtuvuus aiheuttaisi osakkeenomistajille yhteensä 15 miljoonan dollarin menetykset.  
Strategisen suunnitelman potentiaalinen tuotto 10 milj. USD
Nykytilanne Korkeampi vaihtuvuus
Onnistumisen todennäköisyys 50 % 40 %
Strategisen suunnitelman ennakoitu arvo 5 milj. USD 4 milj USD
Ennakoitu arvo (tuloina) 1 milj. USD
Osakkeen hinta (tulos/osake) 15 USD
Muutoksen vaikutus yrityksen arvoon 15 milj. USD
Taulukko 2: Strategisen suunnitelman arvioitu arvo ennen henkilöstön vaihtuvuuden muutosta ja sen jälkeen.
Karsi kuluja ja helpota yrityksesi rekrytointia
Edellä mainittujen GBTA-tietojen mukaan parempi matkustajatyytyväisyys johtaa myös aiempaa alhaisempiin matkakuluihin. Syynä tähän on se, että tyytyväiset matkustajat noudattavat yrityksen matkustusohjelmaa huomattavasti muita matkustajia paremmin. Matkustusohjelman tarkoituksena on laskea matkakuluja strategisia, yhdessä sovittuja periaatteita noudattaen. Menestyksekäs matkustusohjelma mittaa aina myös matkustajatyytyväisyyttä, sillä vain sen avulla kyetään saavuttamaan kaikki ohjelmalle asetetut tavoitteet. Pelkkien käyttöä mittaavien työkalujen sijaan matkustusohjelmaan tulisi sisällyttää myös tärkeimpien suorituskykyindikaattoreiden mittaamiseen sekä suorituskyvyn parantamiseen tarvittavat työkalut. Nykyisten työntekijöiden lisäksi yrityksen matkustustyytyväisyys huomioidaan usein myös yritystä työpaikkana harkitsevien parissa. Matkustajatyytyväisyyttä ja matkajärjestelyjä parantamalla yritysten onkin mahdollista vahvistaa ja helpottaa myös rekrytointiaan. Yhdessä liikematkatoimiston kanssa saat helposti laadittua sellaiset matkustuskäytännöt, joilla pystyt parantamaan myös yrityksesi matkustustyytyväisyyttä. Erityisen paljon matkustajatyytyväisyys vaikuttaa talous- ja hankintapäälliköiden toimintaan. Tyytyväiset liikematkustajat pysyvät yrityksen palkkalistoilla pitkään ja ovat lisäksi huomattavasti matkoilta stressaantuneina ja väsyneinä palaavia kollegoitaan tuotteliaampia. Kun yrityksen matkustustyytyväisyys on korkealla tasolla, sen kilpailukyky paranee, ja kaikki voimavarat voidaan kohdentaa strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Samalla matkakulut laskevat, sillä tyytyväisillä matkustajilla on tapana noudattaa yrityksen matkustuskäytäntöjä ja -ohjelmaa huomattavasti tyytymättömiä työntekijöitä tarkemmin. Matkustustyytyväisyyteen liittyvät tavoitteet tulisi laatia siten, että ne ovat yhdenmukaiset yhtiön omien tarpeiden ja tietojen pohjalta laadittujen matkustusperiaatteiden kanssa. Parhaiten tämä onnistuu yhteistyössä asiantuntevan liikematkatoimiston kanssa. Jos haluat lisätietoja Egenciasta ja hankintojen ja liikematkailun tulevaisuudesta, lataa yrityksemme white paper tästä.